Ngjarja e tretë DobroČiniTi, është mbajtur më 13 nëntor, 2014, në Shtëpinë Mixer duke

  • ngritur 508.500 dinar
  • Fondet janë dhuruar nga mbi 55 njerëz dhe një kompani

Nismat për të cilat ne kemi mbledhur fonde janë:

  • që zejtaria Lužnička nga Babušnice mund të merr shasi për personat e moshuar dhe të pafuqishëm që jetojnë në fshatra malore të largëta.
  • që Bashkimi i përsonave të verbër në Zajeçar mund të kenë shkopa të bardhë për të verbrit.
  • që Çendra e Grave Uzice mund të merr konteiner për veshjeve të përdorura.

Partnerët tanë përhershëm dhe sponsorët:

Erste Bank, Luna TBWA, Coca Cola Hellenic, mixer House dhe Mačkov basement